Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Vedtægter

 

 Vedtægter for Gudenådalens Jagtforening tilsluttet Danmarks Jægerforbund.

Hjemsted: Viborg kommune.

§ 1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ) hvis vedtægter er bindende for foreningen, og går forud for disse vedtægter.

§ 2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 3 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område, og fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål.

§ 4 Foreningen kan optage som medlemmer enhver uberygtet person.

§ 5 Udmeldelse af foreningen, skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december

§ 6 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler

§ 7 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter & §36 41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldig godkendes af DJ´s hovedbestyrelse.

§ 8 Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

§ 9 Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte det årlige kontingent.

§ 10 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie, junior og seniormedlemmer, samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m. v.

§ 11 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 12 Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte udvalg til særlige opgaver: Udvalgene kan evt. etableres i samarbejde med andre foreninger

§ 13 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningers anliggender.

§ 14 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i december måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen til generalforsamling skal ske i DJ´s medlemsblad eller annonce i lokal avis og med mindst 2 ugers varsel.

§ 15 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter. 1 Valg af dirigent 2 Valg af sekretær 3 Formandens beretning 4 Fremlæggelse af det reviderede regnskab 5 Indkomne forslag 6 Valg af formand 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 8 Valg af 2 bestyrelses suppleanter 9 Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter 10 Valg af skydeudvalg 11 Valg af hundeudvalg 12 Eventuelt

§ 16 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet. Efter skriftlig begæring er fremsat, over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsordenen skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

§ 17 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 18 Hvert medlem har en stemme.

§ 19 Afstemning sker skriftlig, hvis dirigenten bestemmer dette, eller mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

§ 20 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 21 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

§ 22 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende stemmer for.

§ 23 Bestyrelsen der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

§ 24 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

§ 25 Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted.

§ 26 Formanden vælges hvert år af generalforsamlingen.

§ 27 Kassereren udpeges inden- eller udenfor bestyrelsen.

§ 28 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og sekretær.

§ 29 Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller 3/5 af bestyrelsen begærer dette

§ 30 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 31 Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme.

§ 32 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

§ 33 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden.

§ 34 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

§ 35 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

§ 36 Regnskabsåret er f. o. m. 1/11 til o. m. 31/10.

§ 37 De 2 revisorer der vælges af og blandt medlemmerne, reviderer regnskabet, og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssig og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

§ 38 Revisorerne kan fortage uanmeldt kasseeftersyn

§ 39 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisorer.

§ 40 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer, på 2 hinanden følgende generalforsamlinger der afholdes med mindst en eller to måneders mellemrum, vedtage at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættendes fælles lokalforening.

§ 41 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en eller to måneders mellemrum vedtage at foreningen opløses.

§ 42 Foreningens eventuelle formue – skal efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes der en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb, DJ som skal anvende den til naturbevarende formål. Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen d 4/12-2002